Strasbourg Látnivalók

A Strasbourgot felkereső évi több száz­ezer turista a város terei közül kettőt csodál meg. Az egyiket a helyi születésű Kléber tábornokról, Napóleon egyiptomi hadjáratának egyik vezetőjéről nevezték el, szobra a téren áll. A Broglie teret középületek koszorúja veszi körül, köze­pén a várost a négyéves német megszál­lás alól felszabadító Leclerc  tá­bornak emlékműve áll.

A Broglie térről indul ki a város leg­elegánsabb üzleti utcája, az Haute Montée Mésange. Különösen a lakberendezők, az ékszerészek és a di­vatkereskedők üzletei látványosak. Az ugyancsak a Broglie térről kivezető Ave-nue de la Paix Strasbourg modern ne­gyedébe Esplanade-ba visz. A középületek és az egyetemi város gyűrűjéből az egyetemi központ kifli alaprajzú székháza ma­gasodik ki .

Strasbourg óvárosának kanyargó és szűk utcáin szé­pen sorakoznak az egy- és kétemeletes középkor házak. Megfeketedett favázaik között fehéren virít a vakolat és tarka színekben pompázik az ablakokat elbo­rító sokféle virág. Sok ház kapuján ko­vácsoltvas cégér hívogat be a hangula­tos vendégfogadóba vagy sörözőbe.

A városban járva-kelve gyakran meg­pillantottuk a Münster 142 méter magas tornyát. A vörös homokkőből emelt épü­let élesen elválik az ég kékjétől. A fara­gások dúsan borítják a homlokzatot, s né­hány erősén hangsúlyozott vízszintes és függőleges szerkezeti elem rendteremtő módon zárja keretbe azokat. A három nagy Homlokzati kapu fölött óriási rózsa­ablak: faragott küllői színes üvegablako­kat darabolnak föl. A katedrális belseje
— kivált a szentélyrészben — sötét, bár nagy nyílású alsó és felső ablaksor vilá­gítja meg mindkét oldalról. Az ólomke­retbe foglalt színes üvegek kevés fényt bocsátanak át, inkább magukba gyűjtik és drágakőként felizzanak tőle. A temp­lombelső jobb megismerése végett érde­mes este visszatérni, amikor a hatalmas hajó egy óra hosszat fényárban úszik, és halk orgonaszó festi alá a vezető szavait a gazdag faragású szószékről, az asztro­nómiai „világóráról", a román—gót átme­neti stílusú szentélyről, a kápolnákról.

A kicsiny Dóm tér további építészeti látványosságokkal gyönyörködtet. A há­romemeletes, gótikus Kammerzell-ház a középkori fafaragó, festő és aranyozó művészet remekműve. Ma vendéglő. A dóm egykori építőinek, szobrászainak és kőfaragóinak műhelyházát azután sem bontották le, hogy a Münster elkészült, és alkotói szerteszéledtek a világban. Ma a templomra vonatkozó emlékeknek, má­solattal helyettesített eredeti szobrainak és a gótikus ihletésű rajnai festőiskola legkiválóbb alkotásainak múzeuma. A teret Rohan hercegérsek egykori barokk palotája zárja le. Ez ma ugyancsak mú­zeum.

Strasbourgban székel az Európai Emberi Jogok Bizottsága, az Európa Tanács és az Európai Parlament.

Strasbourgban a látogatók legmaradan­dóbb élménye, az hogy a két nyelv, a két kultúra békésen megfér egy­mással a városban. Az itt lakó polgárok általában franciául és németül egyaránt tökéletesen beszélnek, bár svájci mintájú hivatalos kétnyelvűség nincs.  A Les Derniéres Nou-velles, a helyi újság egyik felét Rousseau, másik felét Goethe, nyelvén nyomtatják. Az utcák, a terek, a házak és a lakosság neve részint francia, részint német, de az utóbbiakat is gyakran ejtik franciásan.